PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG

Số:     /KH-THAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                          An Thượng, ngày  10 tháng 06 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1

Năm học 2021 - 2022

         

 

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương; thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường;

Căn cứ vào thông báo của trường mầm non xã  An Thượng; thống kê số lượng trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn xã;

          Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021- 2022. Trường Tiểu học An Thượng lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1 cho năm học 2021 - 2022 như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung:

 1. Về số trẻ trong độ tuổi 2015 trên địa bàn xã:

Tổng số trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn xã:     89 trẻ

  Trong đó:    Số trẻ có tại địa phương:           86  

                     Số trẻ đi học nhờ nơi khác:        03

                     Số trẻ đã học qua trường MN:  89.

                     Số trẻ khuyết tật : 02

2. Về đội ngũ giáo viên nhà trường:

Tổng số đội ngũ giáo viên: 19

Tỉ lệ giáo viên/ lớp: 1,35

Số giáo viên giảng dạy ở lớp 1:   03

Trong đó: Giáo viên đạt trình độ chuẩn: 3/3 đạt 100%

3.  Về điều kiện cơ sở vật chất:

Tổng số phòng học: 14

Tỉ lệ phòng học/lớp: 1/1

Phòng học cho lớp 1: 03; đảm bảo điều kiện về bàn ghế, ánh sáng, trang thiết bị cơ bản phục vụ cho dạy và học lớp 1.

4. Về công tác tham mưu phối hợp:

Việc tham mưu, phối kết hợp giữa nhà trường, địa phương và trường Mầm non trong công tác tuyển sinh lớp 1 những năm hoc qua tốt.

  

 

II. Kế hoạch tuyển sinh:

  1. Chỉ tiêu:

- Tuyển đủ 89 trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn xã vào học lớp 1 năm học 2021 - 2022, đạt tỉ lệ 100%.

- Tiếp nhận trẻ sinh năm 2015 có nguyện vọng vào học tại trường (nếu có).

  1. Đối tượng:

Trẻ sinh trước ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 trên địa bàn xã.

  1. Hồ sơ tuyển sinh:

- Bản sao giấy khai sinh.

- Sổ hộ khẩu gia đình.

- Đơn xin xét tuyển (với học sinh xã ngoài).

  1. Thời gian tuyển sinh:

 Từ ngày 01/08/2021 đến 5/08/2021

  1. Nội dung tuyển sinh:

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển gồm:

  + Bản sao giấy khai sinh: Đối chiếu bản sao với Sổ hộ khẩu gia đình.

+ Đơn xin xét tuyển(với học sinh xã ngoài).

III.  Công tác chỉ đạo, tổ chức:

1. Thành lập Ban tuyển sinh lớp 1 của nhà trường (có Quyết định của Hiệu trưởng).

  1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban tuyển sinh:

- Ông  Bùi Văn Minh - HT - Trưởng ban phụ trách chung

- Báo cáo địa phương và Hội đồng giáo dục xã về kế hoạch tuyển sinh; Thông báo cho học sinh và phụ huynh toàn xã được biết về yêu cầu kế hoạch.

  - Ông Thân Văn Nam- PHT - Phó ban - Nắm vững tiến độ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, chuẩn bị nội dung kiểm tra phân loại đối tượng dự tuyển, sắp xếp học sinh theo lớp.

  - Bà Hà Thị Duyên: CTCĐ trường - Phó ban - Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

  - Bà Vũ Thị Viên: Tổ trưởng chuyên môn khối 1- Thành viên - Tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra phân loại học sinh lớp 1.

  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thể: Thành viên - Tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra phân loại chất lượng học sinh lớp 1.

  - Bà Trần Thị Hương: Thành viên - Tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và kiểm tra phân loại chất lượng học sinh lớp 1.

  - Bà Lê Thị Hòa Nhân viên:  Thành viên - Chuẩn bị văn phòng, phòng làm việc của Ban tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh vào làm hồ sơ dự tuyển.

 Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thông báo tuyên truyền tới học sinh và nhân dân về công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022.

  1. Công tác phối hợp trong tuyển sinh:

- UBND xã: Thống nhất kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, thông báo kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống truyền thanh xã; Tổ chức các ban thôn vận động nhân dân đưa con em trong độ tuổi 2015 ra trường đảm bảo tỉ lệ 100%.

  - Trường Mầm non: Tổ chức đưa trẻ sinh năm 2015 lên bàn giao cho trường Tiểu học; phối hợp kiểm tra đối khớp số trẻ sinh năm 2015 trên địa bàn.

IV. Lịch tiến hành:

   Ngày 26/07/2021: Báo cáo kế hoạch tuyển sinh với UBND xã, thông báo kế hoạch tuyển sinh tới trường Mầm non và thống nhất kế hoạch bàn giao học sinh.

  Ngày 28/07/2021 họp về công tác tuyển sinh, kiểm tra công tác chuẩn bị cho tuyển sinh, thông báo kế hoạch tuyển sinh tới nhân dân địa phương thông qua hệ thống truyền thanh xã.

    Ban tuyển sinh của trường, các đồng chí được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 1, các đồng chí đại diện ban ngành trong trường  triển khai công tác tuyển sinh và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

   Ngày 03/08/2021: Nhận bàn giao học sinh vào lớp 1 tại trường Tiểu học An Thượng.

    Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, giao toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đã được kiểm tra cho nhân viên lưu giữ và vào sổ Đăng bộ của trường. Tổng kết công tác tuyển sinh.

 

Nơi gửi:                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Yên Thế (báo cáo);

- Trường MN (P/hợp);

- Lưu hồ sơ.

 

  

                   Bùi Văn Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ   

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG

Số:    /QĐ-THAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         An Thượng, ngày   tháng    năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban tuyển sinh lớp 1

Năm học 2021 – 2022

 

HIỆU TR­ƯỞNG TRƯ­ỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG

Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Yên Thế về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học : 2021 - 2022;

Căn cứ vào kết quả điều tra phổ cập độ tuổi 2015;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

  Xét khả năng của đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:         

Điều 1. Nay thành lập Ban tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 gồm các ông (bà)có tên sau:

         1. Ông  Bùi Văn Minh - Hiệu trưởng - Trưởng ban.

         2. Ông Thân Văn Nam - PHT - Phó ban.

         3. Bà: Hà Thị Duyên – CTCĐ trường - Phó ban

         4. Bà: Vũ Thị Viên – Tổ trưởng tổ 1  - Thành viên

         6. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thể  - Thành viên

7. Bà: Nguyễn Thị Hương - Thành viên

         8. Bà: Lê Thị Hòa - Thành viên

Điều 2. Ban tuyển sinh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thực hiện kiểm tra đánh giá việc tổ chức công tác tuyển sinh lớp 1 năm 2021 - 2022 của trường. Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo được trích từ chi thường xuyên năm học 2021 - 2022 của trường.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

      Nơi gửi:                                                             HIỆU TRƯỞNG

      - UBND (báo cáo);

      - Lưu hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                     Bùi Văn Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021- 2022

          Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Yên Thế về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022, Ban tuyển sinh nhà trường đã tiến hành xét duyệt học sinh HTCTTH trong thời gian từ 7giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 2/8/2021. Kết quả tuyển sinh như sau:

1. Tổng số học sinh trẻ sinh 2015 trong xã: 89 học sinh.

     Số học sinh tham gia xét duyệt (cả học : 97 học sinh

          Trong đó:   HS cư trú tại địa phương: 86 học sinh .

                             HS nơi khác đến : 11 học sinh.

2. Kết quả xét duyệt:

 Số học sinh đủ hồ sơ theo yêu cầu : 97/97 = 100%

          3. Học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 là  97 học sinh (có danh sách tuyển kèm theo)

4. Đánh giá rút kinh nghiệm chung:

          - 100% học sinh đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 1.

          - Trong quá trình xét duyệt có sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiện và ban xét duyệt, GV phụ trách PC các thôn.

          - Sau xét duyệt, nhà trường đã tổ chức hoàn thành hồ sơ và báo cáo về PGD đúng thời gian quy định.

          * Tồn tại cần khắc phục: Một số học sinh không lấy được giấy xác nhận của địa phương do quá xa.

Biên bản kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 03 tháng 8 năm 2021.

          Biên bản được lập thành 02 bản (01 bản lưu VT, 01 bản nộp Phòng GD&ĐT Yên Thế).

 

            Nơi gửi:                                                                  TRƯỞNG BAN

            - PGD&ĐT Yên Thế (báo cáo);

 - Lưu hồ sơ.

                                                                                                                

                                                                                         Bùi Văn Minh

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG

Số:    /BC-THAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                         An Thượng, ngày 06 tháng 08  năm 2021


BÁO CÁO

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1  NĂM HỌC 2021- 2022

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của trường Tiểu học, Ban tuyển sinh nhà trường đã tiến hành tuyển sinh lớp 1 trong thời gian từ 01/08/2021 đến 5/8/2021. Kết quả tuyển sinh như sau:

1. Tổng số trẻ trong độ tuổi  2015 tại địa phương: 89 em (03 em học nhờ nơi khác).

2. Kết quả tuyển sinh:

Tổng số trẻ 6 tuổi tuyển vào lớp 1:  97 em. Trong đó:

          - Số trẻ 6 tuổi là người địa phương:    86  em

          - Số trẻ 6 tuổi là người xã khác:          11 em

          - Số trẻ khuyết tật:                             1 em.

          - Lưu ban năm trước :                           0 em

3. Tỉ lệ trẻ 6 tuổi được tuyển vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 là  97/97  đạt 100% (có danh sách tuyển kèm theo)

4. Đánh giá rút kinh nghiệm chung:

- Đa số trẻ có đủ hồ sơ theo quy định.

- Trong quá trình tuyển sinh có sự phối hợp giữa giáo viên Mầm non trong xã. Các phụ huynh học sinh đã đưa con em đến dự tuyển đúng quy định.

- Sau tuyển sinh, nhà trường đã tổ chức kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho học sinh bước vào lớp 1.

- Thực hiện tuyển sinh theo đúng kế hoạch .

* Tồn tại cần khắc phục: Một số học sinh đến dự tuyển chưa mang đủ giấy khai sinh theo quy định.

            Nơi gửi:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 - UBND (báo cáo);

 - Lưu hồ sơ.

 

                                                                                         Bùi Văn Minh