PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN THƯỢNG                       Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

         Số:     /QĐ-THAT                                       An Thượng, ngày 05 tháng  8  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học sinh trúng truyển vào lớp 1

Năm học 2021-2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THƯỢNG

Căn cứ Điều lệ Tr­ường tiểu học được ban hành kèm theo Tông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  hướng dẫn xét tuyển học sinh lớp 1 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế;

Căn cứ kết quả của kì xét tuyển học sinh lớp 1 năm học 2021-2022;

Xét đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận học sinh trúng truyển vào lớp 1 năm học 2021-2022

 cho 97 học sinh (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Các ông (bà) phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn tổ 1, giáo viên chuyên trách Phổ cập giáo dục tiểu học, các giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và 86 học sinh có tên tại điều 1, căn cứ quyết định thi hành./.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                                       

- Như điều 3;

-  Lưu VT.

              

                    Bùi Văn Minh