DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

( Theo Quyết định số  645/QĐ-UBND ngày   09  tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ thực hiện
(Đã phát sinh hồ sơ)

Mức độ thực hiện
(Chưa phát sinh hồ sơ)

Mức độ 3

Mức độ 4

Mức độ 3

Mức độ 4

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

0

8

0

25

1

1

Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

 

x

 

 

2

2

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

 

 

 

x

3

3

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

x

 

 

4

4

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

x

5

5

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

 

 

 

x

6

6

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

x

7

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

 

 

x

8

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

 

 

x

9

9

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

 

 

x

10

10

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

 

x

11

11

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

12

12

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

x

 

 

13

13

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

 

 

x

14

14

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

 

 

x

15

15

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

 

 

 

x

16

16

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

 

 

 

x

17

17

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

 

 

 

x

18

18

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

 

 

x

19

19

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

20

20

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

 

 

x

21

21

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

 

 

x

22

22

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

 

 

x

23

23

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

 

 

 

x

24

24

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

x

 

 

25

25

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

 

 

 

x

26

26

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

 

 

x

27

27

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

 

 

x

28

28

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 

x

 

 

29

29

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

 

 

x

30

30

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

 

 

x

31

31

Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

 

x

 

 

32

32

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

 

 

33

33

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

x